شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی ایده

شکل گیری و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و رقابتی که بین این گونه شرکتها در بازار علم و فن‌آوری پیش خواهد آمد نتیجه‌ای جز شکوفایی و پیشرفت علمی یک کشور و نیز کارآفرینی مستمر و اشتغالزایی مولد نخواهد داشت. نیازهای گوناگون و روزافزون بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، ارگانهای مالی ادامه مطلب…