طرز فکر خرچنگی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۸)
|

طرز فکر خرچنگی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۸)

محققانِ رفتارشناسی آزمایش جالبی طراحی کردند که نتایج جالبتری در پی داشت. آنها تعدادی خرچنگ را داخل یک سطل یا جعبه قرار دادند تا ببینند این خرچنگها چگونه می‌توانند خودشان را از داخل سطل یا جعبه بیرون بکشند. هر خرچنگ به نوبت سعی می‌کرد تا از دیواره سطل بالا برود و خودش را از داخل…