توجیه تلاش و هزینه از دست رفته (موانع تفکر هوشمندانه – ۲)

توجیه تلاش و هزینه از دست رفته (موانع تفکر هوشمندانه – ۲)

این را بدانیم که اگر ما زمان، عشق یا پول زیادی صرفِ یه کار اشتباه یا زیانده کردیم دلیلِ خوبی برای ادامۀ همان مسیر نیست. «جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است». فرض کنیم با دوست یا خانواده به یک کنسر رفتیم که در میانه اجرای گروه، متوجه شدیم سطحش خیلی پایینتر از یک…