ایده‌های استارتاپی خودتان را ارزیابی نکنید!
|

ایده‌های استارتاپی خودتان را ارزیابی نکنید!

ما معمولا فکر می‌کنیم هرچه به ذهنمان برسد یا هر کاری انجام می‌دهیم، بهترین است! این امر باعث می‌شود در مورد ایده‌های استارتاپی خود نیز شیفته‌ایده خود شویم و از ارزیابی منصفانه و منطقی آن فاصله بگیریم. با فرض اینکه دچار توهم کارآفرینی نشدیم، باید با چه روشی ایده خود را ارزیابی کنیم؟ اول از…