تایید جمعی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱)

تایید جمعی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱)

ضرب المثلی در فرهنگ پارسی داریم که به نظر جای بحث دارد: «گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو». یکی از اشتباهات رایج ما این است که قدرت «نه» گفتن نداریم و یا اصلا نمی‌دانیم چگونه بگوئیم «نه» و متاسفانه وقتی در جمعی قرار می‌گیریم، همراه و همرنگش می‌شویم و از بیان نظر شخصیِ خود…