حقوق ساعتی (موانع تفکر هوشمندانه – ۸)

حقوق ساعتی (موانع تفکر هوشمندانه – ۸)

خیلی مختصر فقط بدانیم که: چون متخصصان به شکل طبیعی تمایل به درآمد و حقوق و دستمزد بیشتر دارند، در قراردادهای ساعتی به احتمال خیلی زیاد تعداد و مدت جلسات مشاوره یا پیمانکاریِ ساخت یا… را بیشتر و طولانیتر می‌کنند. از طرف دیگر، کارشناسان وقتی مطمئن باشند در هر حال حقوقشان پابرجاست ممکن است تعهدی…