بیماری هلندی چیست؟
| |

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی یک اصطلاح اقتصادی است که تعریف آن استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از این استفاده بی‌رویه در بخش صنعت داخلی است. به‌عنوان مثال کشوری مانند ایران را در نظر بگیرید که درآمد عمده خود را از فروش نفت به‌دست می‌آورد و در…