دسترسی (موانع تفکر هوشمندانه – ۷)

دسترسی (موانع تفکر هوشمندانه – ۷)

ما متاسفانه اغلب یک نقشۀ غلط را به نداشتن نقشه ترجیح می‌دهیم و معمولا بر اساس اولین یا ساده‌ترین یا نزدیکترین یا سریعترین اطلاعاتی که به دست می‌آوریم، طرح‌های ذهنی خودمان را می‌سازیم و بر مبنای آنها تصمیم می‌گیریم. برای اجتناب از این اشتباه باید از منابع دورتر و سختتر هم ورودی اطلاعات داشته باشیم….