دو راه برای موفقیت وجود دارد
|

دو راه برای موفقیت وجود دارد

از نگاه ری دالیو که خدای سرمایه‌گذای است دو راه برای موفقیت وجود دارد: خودتان چیزی را داشته باشید که نیاز دارید یا آن را از دیگران بگیرید. مسیر دوم مستلزم فروتنی است. فروتنی به اندازه اینکه خودتان تواناییهای لازم را داشته باشید مهم است یا حتی از آن مهمتر است. بهترین حالت این است…