اشتباهات محاسباتی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۷)
|

اشتباهات محاسباتی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۷)

یکی از شایعترین اشتباهات محاسباتی، استناد و اکتفاءِ صِرف به «میانگین» است. فرض کنید در جمعی حضور دارید که هر کدام درآمد مشخص ماهیانه دارد. پس میانگین درآمد آن جمع، عددی مشخص خواهد بود به طور مثال ده میلیون تومان در ماه. به یکباره آقای بیل گِیتس از در وارد می‌شود و به جمع شما…