ترس از ریسک و ضرر و زیان (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۳)
|

ترس از ریسک و ضرر و زیان (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۳)

ثابت شده که از نظر احساسی، از دست دادنِ یک چیز، دو برابر سنگین تر از به دست آوردنِ همان چیز است. از نگاهی دیگر، از دست دادنِ یک چیز، عامل انگیزشیِ مؤثرتری نسبت به امکانِ به دست آوردنِ همان چیز است. بخاطر همین احساس، ما از ریسک کردن می‌ترسیم چون ضرر و زیانِ از…