فعال به نظر رسیدن (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۴)

فعال به نظر رسیدن (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۴)

بعضی‌ها فکر می‌کنند انجام کار اشتباه و فعال به نظر رسیدن بهتر از آن است که یک جا ساکن بایستند و به جایی نرسند! عده‌ای از سرمایه‌گذاران مقرراتی برای خود دارند که میگوید «وقتی نمی‌توانیم بیکار بایستیم، مرتکب هر غلطی نشویم!». به عبارت دیگر گاهی ما در شرایط عدم قطعیت ممکن است هر کاری بکنیم…