عقب انداختن کارها و تصمیمات (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۰)

عقب انداختن کارها و تصمیمات (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۰)

به تعویق انداختن کارها از بزرگترین اشتباهاتی است که مانع موفقیت شما و باعث ایجاد بی‌انگیزگی و در عین حال انباشت کارها و مسئولیت‌ها روی هم می‌شود. به تعویق انداختن نقطۀ مقابل تصمیم‌گیری و دشمن رایج آن است که باید بر آن غلبه کرد. صدها نفر از موفق‌ترین افراد دنیا در یک چیز مشترک هستند،…