شیوه درست انتقاد کردن
|

شیوه درست انتقاد کردن

رعایت نکات زیر می‌تواند در زمان انتقاد بسیار یاری‌دهنده باشد: آیا رفتار مورد انتقاد را می‌توان تغییرداد؟ آیا شخص مورد انتقاد قرار گرفته علاقمند به شنیدن آن است؟ احتمال قبولی طرف انتقاد شونده چقدر است؟ از انتقاد شونده سوال کنید آیا منظور شما را درک کرده است. به فرد انتقاد شونده تفهیم کنید که انتقادتان…