همزادپنداری (همذات پنداری) (موانع تفکر هوشمندانه – ۵)

همزادپنداری (همذات پنداری) (موانع تفکر هوشمندانه – ۵)

فروشندگان حرفه‌ای تکه کلامها و مدل راه رفتن و حتی عادت خاراندن سرِ ما را هم تقلید و تکرار می‌کنند! آنها طوری با ما صحبت می‌کنند که انگار شدیدا ما را دوست دارند و به فکر ما و مراقب جیب ما و انگار خود ما هستند! از طرف دیگر در تبلیغات به جای اشاره به…