طمع و هوس (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۶)
|

طمع و هوس (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۶)

فرض کنید مدیر ارشد یک سازمان هستید. به شما می‌گویند بیایید در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کنید‌‌. سرمایه‌گذاری خیلی جذاب به نظر می‌رسد. شما هم قانع می‌شوید و سرمایه‌گذاری می‌کنید سه ماه بعد به شما می‌گویند اگر یک میلیارد دیگر به پروژه تزریق نکنید، کل سرمایه‌گذاری از بین می‌رود شما دو گزینه دارید: یا اعلام کنید…