چطور بگوئیم «نه»
| |

چطور بگوئیم «نه»

برای نه گفتن محترمانه، می‌توانید در پاسخ خود صریح و واضح باشید. از طرف مقابل برای پیشنهاد یا دعوتش تشکر کنید و در صورت لزوم توضیح مختصری در مورد دلیل نه گفتن خود بدهید. همچنین می‌توانید در صورت امکان یک جایگزین یا بله جزئی ارائه دهید. در صورت لزوم به قوانین یا اولویت های شخصی…