آدم‌های سمی و دوستان واقعی
| | |

آدم‌های سمی و دوستان واقعی

دوستان سمی ما گاه خود را وادار به تحمل کسانی می‌کنیم که هر نامی می‌توان بر آنها نهاد جز دوست. شاید به‌طور ناخودآگاه زیر بار چنین رفاقتی می‌رویم مثلاً دلمان برای شان می‌سوزد یا با یکدیگر به یک مدرسه رفته و با هم بزرگ شده‌ایم یا شاید کنار آنها مانده‌ایم چون قسمتی از زندگی‌مان بوده‌اند…