|

پلهای پشت سرت را خراب کن!

در برخی جنگ‌ها و نبردهای خیلی قدیمی، فرماندهان پس از عبور از دریاها و رسیدن به ساحلی که جنگ درآنجا واقع می‌شد، کشتی‌ها را میسوزاندند یا غرق می‌کردند تا فقط یک انتخاب پیش روی سربازان بماند: «جنگیدن». که نهایتاً یا منجر به پیروزی یا منجر به شکست شود. بدین ترتیب توجه سربازان فقط بر مهمترین…