هوش مصنوعی غیرمتمرکز
| |

هوش مصنوعی غیرمتمرکز

اخیراً شاهد خبرهای بزرگی در دنیای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی مولد (Generative AI) بوده‌ایم، با انتشارهای جدید پیشگامانه و ادغام‌های پیشرفته. OpenAI مدل GPT-4 مورد انتظار خود را منتشر کرد، Midjourney آخرین مدل V5 خود را معرفی کرد و استنفورد مدل زبان Alpaca 7B خود را منتشر کرد. در همین حال، گوگل هوش مصنوعی…