|

مدیر باید رهبری کند یا ریاست؟

قبل از شروع این مطلب باید نکته‌ای را بررسی کنیم. در اکثر مقالات تفاوت مدیریت و رهبری بررسی شده اما از نظر نوتاش رهبری خود نوعی و شاخه‌ای از مدیریت است. به عبارت دیگر چه رئیس یک گروه یا شرکت و … باشیم و چه رهبر یک تیم، در هر دو حالت وظیفۀ مدیریت را…

| | | | |

تیم یا گروه؟

در گروه، جمعی از افراد با تخصصهای مختلف دور هم جمع می‌شوند تا هر یک به شکل مستقل و تخصصی کاری را در راستای برنامه و هدف تعیین شده در گروه با مسئولیت فردی به انجام برساند بدون آنکه نتایج کاری و یا عملکرد افرادِ دیگرِ حاضر در گروه برایشان تفاوت یا مسئولیت یا تعهدی…

تایید جمعی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱)

تایید جمعی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱)

ضرب المثلی در فرهنگ پارسی داریم که به نظر جای بحث دارد: «گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو». یکی از اشتباهات رایج ما این است که قدرت «نه» گفتن نداریم و یا اصلا نمی‌دانیم چگونه بگوئیم «نه» و متاسفانه وقتی در جمعی قرار می‌گیریم، همراه و همرنگش می‌شویم و از بیان نظر شخصیِ خود…